Onze Algemene Voorwaarden zijn gesplitst voor Consumenten en zakelijke verkopen.
Onderstaande staan eerst de voorwaarden vaar u als consument en halverwege deze pagina staan de voorwaarden voor de zakelijke verkopen. Deze voorwaarden kunt u vanaf deze pagina afdrukken of via info@stedaparts.nl een digitale versie opvragen van deze voorwaarden
 
Download hier de algemene voorwaarden voor consumenten
Download hier de algemene voorwaarden voor zakelijke verkopen
 

Gebruik Website & account
1.  De inhoud van de Website is met de grootste zorg samengesteld en bijgehouden. StedaParts neemt daarbij alle maatregelen die in haar vermogen liggen voor de beveiliging en veiligheid van haar systemen, aan haar verschafte (privacy gevoelige) informatie en de inhoud van de Website. StedaParts garandeert niet dat de Website foutloos of ononderbroken zal functioneren. StedaParts spant zich daarbij zoveel als mogelijk in om de beschikbaarheid en bereikbaarheid van de Website te optimaliseren. 


2. StedaParts is te allen tijde gerechtigd de Website (voor onderhoud) buiten werking te stellen en verstrekt ter zake de beschikbaarheid van de Website geen enkele garantie. StedaParts zal dit onderhoud zoveel als mogelijk tussen 00:00 en 7:00 uur uitvoeren. 

3. Het op iedere wijze geautomatiseerd (laten) raadplegen, ‘scrapen’, ‘crawlen’ of ‘spideren’, of het raadplegen van (data op) de Website is niet toegestaan en kan leiden tot directe beëindiging c.q. deactivatie van het account. 

4. Het is niet toegestaan technische beveiligingen op de Website (te trachten) te omzeilen en/of deze te verwijderen en/of dit voor anderen mogelijk te maken of te faciliteren en/of de Website op dusdanige wijze te gebruiken zodat deze haar functionaliteit en/of gebruiksvriendelijkheid verliest en/of op de Website computervirussen of anderszins schadelijke bestanden of programma’s te verspreiden, verzenden en/of te uploaden.

5. Het handelen in strijd met het bepaalde in deze gebruiksvoorwaarden kan voor StedaParts aanleiding zijn om (de toegang tot) het account met onmiddellijke ingang te beëindigen c.q. het Account te deactiveren onverminderd het recht van StedaParts op volledige vergoeding van de door StedaParts geleden schade.

6. Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder begrepen doch niet beperkt tot merken, logo’s en andere tekens die op de Website worden gebruikt, kunnen zijn ingeschreven en/of geregistreerd. Hierdoor kan inbreuk worden gemaakt op intellectuele eigendomsrechten ingeval de Website ongeoorloofd wordt gebruikt.

7. Om optimaal gebruik te maken van de Website kan Klant zich registreren via het registratieformulier/de account-aanmeldmogelijkheid op de Website. 

8. Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord. 

9. Klant dient zijn inloggegevens (zijn gebruikersnaam en wachtwoord) strikt geheim te houden. StedaParts is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er niet vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Klant. 

10. Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of StedaParts daarvan in kennis te stellen, zodat StedaParts gepaste maatregelen kan nemen. 
 
 
Algemene Voorwaarden Stedaparts – CONSUMENTEN 
1. Inleiding
Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden, waarin tevens de gebruiksvoorwaarden van onze Website zijn vermeldt. De Algemene Voorwaarden zijn steeds van toepassing wanneer u gebruik maakt van of een bestelling plaats via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze Algemene Voorwaarden op te slaan of af te drukken zodat u ze op een later moment terug kunt lezen. 
 
2. Definities
 
“Algemene Voorwaarden” - deze Algemene Voorwaarden;
“Bestelling” - aanbod van Klant aan StedaParts tot het doen leveren van Producten
“Klant” - de consument zijnde de natuurlijke persoon, niet handelend in uitoefening van beroep op bedrijf, die een Overeenkomst aangaat met StedaParts en/of zich geregistreerd heeft op de Website;
“Overeenkomst” - een overeenkomst tussen StedaParts en Klant ter zake de (ver)koop en levering van de Producten die wordt gesloten via de Website;
“Producten” - alle producten die door StedaParts via de Website worden verkocht.
“StedaParts” - de ondernemer gevestigd en kantoorhoudende te (5482TK) Schijndel aan de Van Leeuwenhoekweg 5A en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer KvK 16065283 en handelend onder de naam Wiek de Laat B.V.;
 
“Website” - de Website van StedaParts te weten www.StedaParts.nl en alle bijbehorende subdomeinen;
 
3. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 
1. Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en rechtsbetrekkingen waarbij StedaParts Producten aan Klant verkoopt en levert, zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 
2. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze vooraf nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 
3. Deze Algemene Voorwaarden worden voordat de Overeenkomst wordt gesloten aan de Klant ter beschikking gesteld op een zodanige wijze dat deze door de Klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Algemene Voorwaarden kennis kan worden genomen en dat zij op verzoek van de Klant kosteloos zullen worden toegezonden. 
4. Wanneer naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke productvoorwaarden van toepassing zijn, kan Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is. 
 
4. Totstandkoming Overeenkomst
1. Alle aanbiedingen en andere uitingen van StedaParts zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders is aangegeven. StedaParts is nimmer verplicht Bestellingen van Klant te aanvaarden en/of uit te voeren. 
2. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van StedaParts en de daarbij gestelde voorwaarden. 
3. Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt StedaParts zo spoedig mogelijk langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. 
4. Indien blijkt dat bij de aanvaarding van het aanbod van StedaParts door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft StedaParts het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen. 
 
5. Prijzen en informatie
1. Alle vermelde prijzen op de Website en in ander van StedaParts afkomstig informatiemateriaal zijn exclusief BTW en, tenzij op de Website anders staat vermeld, exclusief andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. 
2. Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig en voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven. 
3. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. StedaParts kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van StedaParts afkomstig informatiemateriaal zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. 
4. StedaParts kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit. 
 
6. Levering en uitvoering 
1. StedaParts zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij het uitvoeren van Bestellingen van de Klant. 
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan StedaParts kenbaar heeft gemaakt. 
3. StedaParts is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst. 
4. De levertermijn bedraagt maximaal 30 dagen. De wijze van levering kan op verschillende manieren plaatsvinden en is ter keuze van StedaParts. 
5. Indien StedaParts de Producten niet binnen de in het vorige lid genoemde levertermijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dit geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of de Overeenkomst kosteloos ontbinden. Zie voor de herroepingsprocedure artikel 8. 
6. Zodra de te leveren Producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico van beschadiging en/of vermissing ten aanzien van de betreffende Producten over op Klant, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Als Klant besluit de Producten af te halen, gaat het risico van beschadiging en/of vermissing over bij de overdracht van de Producten aan Klant.
7. Alle aan de Klant geleverde Producten blijven eigendom van StedaParts totdat alle bedragen die de Klant verschuldigd is voor de geleverde Producten volledig aan StedaParts zijn voldaan.
 
7. Herroepingsrecht
1. Klant heeft het recht om de Overeenkomst met StedaParts binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het Product, zonder opgave van redenen, te ontbinden. StedaParts mag de Klant wel vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. 
2. De in het vorige lid omschreven bedenktijd gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het Product heeft ontvangen, of: 
(i) als Klant in eenzelfde Bestelling meerdere Producten heeft besteld: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste Product heeft ontvangen, of
(ii) als de levering van een Product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.
3. Tijdens de bedenktijd en de termijn die de Klant heeft om het Product terug te zenden, zal de Klant zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Hij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Klant het Product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen. 
4. Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het Product die het gevolg is van een manier van omgaan met het Product die verder gaat dan toegestaan zoals omschreven het voorgaande lid. 
5. StedaParts betaalt Klant het volledige aankoopbedrag onverwijld terug, inclusief eventuele bezorgkosten door StedaParts in rekening gebracht voor het geretourneerde Product, en in ieder geval binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Klant hem de herroeping meldt. Tenzij StedaParts aanbiedt het Product zelf af te halen, mag StedaParts wachten met terugbetalen tot hij het Product heeft ontvangen of tot de Klant aantoont dat hij het Product heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt. 
6. StedaParts gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Klant heeft gebruikt, tenzij de Klant instemt met een andere methode. 
7. Als de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktijd door middel van het modelformulier voor herroeping zoals opgenomen onder het kopje “retourneren” op de Website of op een andere ondubbelzinnige wijze. 
8. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in het vorige lid bedoelde melding, zendt de Klant het Product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) StedaParts. Dit hoeft niet als StedaParts heeft aangeboden het Product zelf af te halen. 
9. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Klant.
10. De directe kosten voor het retour zenden van het Product komen voor rekening van Klant. Indien deze kosten hoger zijn dan het reguliere posttarief, geeft StedaParts een inschatting van deze kosten.
 
8. Betaling 
1. Voor zover niet anders is bepaald in de Overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de Klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn. 
2. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan StedaParts te melden. 
3. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door StedaParts is gewezen op de te late betaling en StedaParts aan Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is StedaParts gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen: 15% over openstaande bedragen tot €2.500,00; 10% over de daaropvolgende €2.500,00,  5% over de daaropvolgende €5000,00, 1% over de daaropvolgende €190.000,00 en 0,5% over het meerdere van de vordering met een maximum van €6.775,00. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen te allen tijde nooit minder dan €40,00. StedaParts kan ten voordele van Klant afwijken van de genoemde bedragen en percentages. 
4. Betaling van het aan StedaParts verschuldigde bedrag moet, zonder verrekening en/of opschorting, plaats vinden binnen de op de betalingsfactuur genoemde termijn. Als op de betalingsfactuur geen termijn is genoemd dan moet betaling plaatsvinden uiterlijk 30 dagen na de dag waarop StedaParts de factuur heeft ingediend. Van het te betalen bedrag wordt 50% van de order bij de opdracht gefactureerd en 50% bij levering, indien de order-waarde groter is dan € 3500,00. 2. Alle buitengerechtelijke- en gerechtelijke kosten i.v.m. de inning van verschuldigde bedragen zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste € 250.
 
9. Garantie en conformiteit 
1. StedaParts staat er voor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Een door Stedaparts, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst tegenover StedaParts kan doen gelden indien StedaParts is tekortgeschoten in de nakoming van haar deel van de Overeenkomst. 
3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van StedaParts, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de Klant bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de Overeenkomst. 
4. Indien het afgeleverde Product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dient de Klant binnen 2 maanden nadat hij het gebrek heeft ontdekt StedaParts daarvan in kennis te stellen. Zie voor de klachtenprocedure 11.
5. Indien StedaParts de klacht zoals vermeld in het vorige lid gegrond acht, worden na overleg met Klant de/het relevante Product(en) hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Klant betaalde prijs voor het betreffende Product.
 
10. Overmacht
1. Indien StedaParts door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens de Klant kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de toestand van overmacht.
2. Onder overmacht van StedaParts wordt verstaan elke van de wil van StedaParts onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van (het betreffende gedeelte van) haar verplichtingen jegens `de Klant wordt verhinderd, vertraagd of economisch onmogelijk wordt gemaakt waardoor de nakoming van deze verplichtingen in redelijkheid niet van StedaParts kan worden verlangd. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van toeleveranciers van StedaParts. Wanneer een overmacht situatie langer dan 30 dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de Overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst gepresteerd is, wordt alsdan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar iets verschuldigd zullen zijn.
 
11. Klachtenprocedure 
1. Indien de Klant een klacht heeft over een Product, conform artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden dan kan hij bij StedaParts schriftelijk een klacht indienen. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst dienen binnen 1 maand nadat Klant de gebreken heeft geconstateerd en/of de klacht is ontstaan volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend. 
2. Bij StedaParts ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door StedaParts binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie van wanneer Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 
3. Indien uw klacht niet binnen 2 maanden tot een oplossing heeft geleid, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR platform: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. StedaParts sluit het gebruik van Alternative Dispute Resolution zoals bedoeld in richtlijn 2013/11EU expliciet uit. Dit platform is tevens te bereiken via de Website.
 
12. Toepasselijk recht en geschilbeslechting
1. Op de rechtsbetrekkingen tussen StedaParts en de Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 
13. Contactgegevens
Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact met ons op: 
 
Wiek de Laat B.V.
Van Leeuwenhoekweg 5A
5482TK Schijndel
Tel: 085 04 92 768
E-mail: info@stedaparts.nl
KvK: 16065283
BTW: 8195.49.630.B01
 
Schijndel, 19 Juni 2023    
 
 
 
 
Algemene Voorwaarden Stedaparts – ZAKELIJKE AFNEMERS 
1. Inleiding 
Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing wanneer u gebruik maakt van of een bestelling plaats via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze Algemene Voorwaarden op te slaan of af te drukken zodat u ze op een later moment terug kunt lezen. 
 
2. Definities
“Algemene Voorwaarden” deze Algemene Voorwaarden;
“Bestelling” aanbod van Klant aan StedaParts tot het doen leveren van Producten
“Klant” de consument zijnde de natuurlijke persoon, niet handelend in uitoefening van beroep op bedrijf, die een Overeenkomst aangaat met StedaParts en/of zich geregistreerd heeft op de Website;
“Overeenkomst” een overeenkomst tussen StedaParts en Klant ter zake de (ver)koop en levering van de Producten die wordt gesloten via de Website;
“Producten” alle producten die door StedaParts via de Website worden verkocht.
“StedaParts” de ondernemer gevestigd en kantoorhoudende te (5482TK) Schijndel aan de Van Leeuwenhoekweg 5A en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer KvK 16065283 en handelend onder de naam Wiek de Laat B.V.;
 
“Website” de Website van StedaParts te weten www.StedaParts.nl en alle bijbehorende subdomeinen;
 
3. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en Overeenkomsten waarbij StedaParts Producten aan Klant verkoopt en levert. 
2. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze vooraf nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.  
3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
 
4. Totstandkoming Overeenkomst
1. Alle aanbiedingen en andere uitingen van StedaParts zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders is aangegeven. StedaParts is nimmer verplicht een Bestelling van Klant te aanvaarden en/of uit te voeren. 
2. Alle offertes worden gedurende één maand gestand gedaan, tenzij een offerte of uiting anders vermeldt. 
3. Een Overeenkomst tussen StedaParts en Klant komt tot stand op het moment dat StedaParts de Bestelling van Klant aanvaardt. 
4. Indien blijkt dat bij de aanvaarding van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft StedaParts het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
 
5. Prijzen en informatie 
1. De door StedaParts gehanteerde prijzen en kortingen zijn de prijzen en kortingen die vermeld zijn op de Website, tenzij StedaParts en Klant schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
2. Alle vermelde prijzen op de Website en in ander van StedaParts afkomstig informatiemateriaal zijn exclusief BTW en, tenzij op de Website anders staat vermeld, exclusief andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. De prijzen gelden voor een levering ExWorks.
3. StedaParts heeft het recht om de overeengekomen prijzen voor levering te verhogen op grond van verhogingen van inkoopprijzen en/of vrachttarieven van de producten en/of toeslagen op de heffingen die van overheidswege worden opgelegd. 
4. Indien Klant niet akkoord wenst te gaan met en door StedaParts op basis van het vorige lid kenbaar gemaakte verhoging van prijzen en/of tarieven en deze verhoging meer dan [5] % bedraagt, is Klant gerechtigd binnen 8 dagen na bedoelde kennisgeving van StedaParts ter zake de prijswijziging de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen dan wel de Bestelling te annuleren tegen de in de kennisgeving genoemde datum. 
5. Indien er verzendkosten worden gerekend komen deze voor rekening van Klant en zal dit duidelijk, tijdig en voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven. 
6. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. StedaParts kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van StedaParts afkomstig informatiemateriaal zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. 
7. StedaParts kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit. 
 
6. Levering en leveringstermijnen 
1. Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan StedaParts kenbaar heeft gemaakt. 
2. StedaParts is gerechtigd de Producten in deelleveringen te leveren. 
3. Alle door StedaParts genoemde en/of overeengekomen (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld, doch zijn nimmer bindend. De enkele overschrijding van een genoemde of overeengekomen (leverings)termijn brengt StedaParts niet in verzuim. Bij overschrijding van enige termijn zal StedaParts de Producten zo spoedig mogelijk alsnog aan Klant leveren. 
4. Het risico van verlies of beschadiging van Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op Klant over op het moment waarop deze aan Klant zijn afgeleverd op de overeengekomen afleveradres. 
5. De Producten worden (af)geleverd direct over de drempel van het overeengekomen afleveradres, tenzij anders is overeengekomen. Indien de Klant weigert de Producten aldaar in ontvangst te nemen, dan komen de daardoor ontstane kosten voor rekening van de Klant en gaat desalniettemin het risico op dat moment over op de Klant.
 
7. Reclameren & (non) conformiteit
1. StedaParts staat er voor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Klant kan aanspraak maken op de door de producent van de Producten geboden fabrieksgarantie.
3. Klant is verplicht binnen 5 werkdagen na aflevering van de Producten te controleren of de afgeleverde Producten geen uitwendige gebreken vertonen en overeenstemmen met de omschrijving op de pakbon. Indien Klant niet binnen 10 werkdagen melding heeft gemaakt van discrepantie tussen de afgeleverde producten en de omschrijving op de pakbon en/of uitwendige gebreken, worden de omschrijving van de pakbon en de afgeleverde Producten geacht met elkaar overeen te stemmen naar aard en aantal en de afgeleverde Producten door Klant onvoorwaardelijk te zijn aanvaard. 
4. Indien Klant van mening is dat de Producten niet de eigenschappen bezitten die hij op grond van de Overeenkomst mocht verwachten, dient Klant dit direct nadat hij de eventuele discrepantie heeft vastgesteld of redelijkerwijs had kunnen vaststellen, aan StedaParts schriftelijk mede te delen. 
5. Indien Klant (tijdig) melding maakt van een eventuele discrepantie tussen de geleverde producten en hetgeen Klant redelijkerwijs op grond van de Overeenkomst mocht verwachten, zal StedaParts deze melding schriftelijk bevestigen aan Klant. StedaParts zal ter zake zo spoedig mogelijk in overleg treden met Klant en het nodige onderzoek verrichten, waarbij Klant StedaParts nadat de melding bij StedaParts bekend geworden is in de gelegenheid dient de stellen de eventuele discrepantie vast te (laten) stellen. 
6. Reclameren geeft aan Klant niet het recht zijn betalingsverplichting(en) op te schorten. 
7. Indien StedaParts een reclame gegrond bevindt, zal StedaParts te zijner keuze hetzij een schadevergoeding tot ten hoogste de factuurwaarde van de betrokken Producten betalen of de betrokken Producten gratis vervangen.
8. Indien Klant de Producten geheel of gedeeltelijk heeft bewerkt, verwerkt of doorgeleverd en na het verstrijken van de periode van 1 maand na aflevering van de Producten, vervalt het recht om te reclameren en/of schadevergoeding. 
 
8. Retourzendingen
1. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van StedaParts is StedaParts niet verplicht retourzendingen van Klant te accepteren. 
2. Retourzendingen waarvoor StedaParts haar toestemming heeft verleend, zijn voor rekening en risico van Klant. Het in ontvangst nemen van retourzendingen betekent in geen geval erkenning door StedaParts van de door Klant opgegeven grond voor retourzending. 
3. De directe kosten voor het retour zenden van het Product komen voor rekening van Klant.
 
 
9. Betaling 
1. Klant dient alle facturen binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen, tenzij anders is overeengekomen. StedaParts is gerechtigd aan Klant per deellevering een factuur te sturen. 
2. Alle kosten verband houdende met de betaling, waaronder tevens begrepen het eventueel verschaffen van zekerheid, komen voor rekening van Klant. 
3. Indien Klant nalatig blijft de vordering te voldoen, kan StedaParts de vordering uit handen geven, in welk geval Klant tevens gehouden is tot vergoeding van buitengerechtelijke- en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins. De buitengerechtelijke incassokosten die StedaParts moet maken ingeval van niet tijdige betaling door koper bedragen 15% van het verschuldigde bedrag over de eerste €2.500,00 van de vordering, 10% over de volgende €2.500,00 van de vordering, 5% over de volgende €5.000,00 van de vordering, 1% over de volgende €190.000,00 van de vordering en 0,5% over het meerdere van de vordering met een maximum van €6.775,00. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen te allen tijde nooit minder dan €40,00.
4. Klant is nimmer gerechtigd (pretense) vordering(en) op StedaParts te verrekenen met schulden aan StedaParts. 
5. Indien Klant het bedrag van de factuur betwist, dient hij zijn bezwaren binnen 5 dagen  na factuurdatum schriftelijk aan StedaParts mee te delen op straffe van verval van het recht om te reclameren. 
6. Betaling van het aan StedaParts verschuldigde bedrag moet, zonder verrekening en/of opschorting, plaats vinden binnen de op de betalingsfactuur genoemde termijn. Als op de betalingsfactuur geen termijn is genoemd dan moet betaling plaatsvinden uiterlijk 30 dagen na de dag waarop StedaParts de factuur heeft ingediend. Van het te betalen bedrag wordt 50% van de order bij de opdracht gefactureerd en 50% bij levering, indien de order-waarde groter is dan € 3500,00. 2. Alle buitengerechtelijke- en gerechtelijke kosten i.v.m. de inning van verschuldigde bedragen zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste € 250.
 
10. Eigendomsvoorbehoud. 
1. Alle aan Klant geleverde Producten blijven eigendom van StedaParts totdat alle bedragen die Klant verschuldigd is voor de geleverde producten, alsmede de in artikel 5 bedoelde bedragen volledig aan StedaParts zijn voldaan. De eigendom van de aan Klant geleverde en te leveren Producten wordt tevens door StedaParts voorbehouden voor alle eventueel toekomstige vorderingen op Klant uit hoofde van verkoop en levering van Producten.
2. Indien Klant als wederverkoper optreedt, mag Klant de Producten die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud van StedaParts doorverkopen en leveren, doch uitsluitend voor zover dat gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf. 
3. Klant zal op eerste verzoek van StedaParts voldoende zekerheid stellen voor de volledige nakoming van al zijn (betalings)verplichtingen jegens StedaParts.
4. Klant dient StedaParts terstond te berichten indien:
(i) derden aanspraken of pogingen doen om onder StedaParts eigendomsvoorbehoud vallende Producten in hun macht te krijgen of daarop beslag te leggen of anderszins rechten op deze Producten doen gelden;
(ii) (voorlopige) surséance van betaling of een schuldenregeling door Klant wordt aangevraagd of verleend of enige (betalings)regeling met de schuldeisers van Klant wordt getroffen, of
(iii) het faillissement van Klant wordt aangevraagd of Klant failliet wordt verklaard. 
5. Klant geeft aan StedaParts toestemming om te allen tijde (dus ook buiten de normale werktijden van Klant) de ruimte(n), waar zich de Producten bevinden, te betreden om met een beroep op zijn eigendomsvoorbehoud de Producten in zijn bezit te krijgen en mee te nemen.
6. Klant dient voor eigen rekening de onder het eigendomsvoorbehoud van StedaParts vallende Producten naar behoren tegen normale bedrijfsrisico’s verzekeren.
7. Zolang StedaParts nog een eigendomsvoorbehoud op de Producten heeft, kan Klant de Producten niet tot meerdere zekerheid aan derden verpanden of op een andere wijze bezwaren.
 
11. Wijze van verhandeling 
1 Klant is verplicht de Producten uitsluitend in originele, van StedaParts afkomstige verpakking in onveranderde en ongeschonden staat te verhandelen. Het is Klant evenwel toegestaan om de producten die in een grootverpakking zijn aangeleverd individueel te verhandelen mits de individuele Producten in originele en van StedaParts afkomstige verpakking in onveranderde en ongeschonden staat worden verhandeld. 
 
12. Aansprakelijkheid 
1. De totale aansprakelijkheid van StedaParts wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de prijs (excl. BTW) van het betreffende Product.
2. De aansprakelijkheid van StedaParts voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens Klant, schade wegens overschrijding van een termijn of zaakschade bestaande uit vernietiging, beschadiging of verlies van zaken die door Klant worden gebruikt in de normale uitoefening van een beroep of bedrijf is uitgesloten.
3. Aansprakelijkheid van StedaParts wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Klant StedaParts binnen 14 dagen nadat zij op de hoogte van de tekortkoming is gekomen, deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en StedaParts ook na die termijn in de nakoming van zijn verplichtingen toerekenbaar tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten.
4. Voorwaarde voor het bestaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Klant de schade, binnen 14 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij StedaParts meldt.
5. Klant vrijwaart StedaParts voor alle aanspraken van derden (waaronder eindgebruikers van de door StedaParts geleverde Producten) ter zake van schade die krachtens het in dit artikel bepaalde voor rekening van Klant zou blijven indien de betreffende derde de Klant zou aanspreken.
6. Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan StedaParts zich ter uitvoering van de Overeenkomst bedient.
7. StedaParts is nimmer gehouden producten gelijk aan Producten die onder eerder gesloten overeenkomsten aan Klant zijn geleverd te leveren, doch zal Klant op eerste verzoek adviseren omtrent soortgelijke producten indien de gevraagde Producten niet kunnen worden geleverd.
 
13. Overmacht
1. Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van toeleveranciers van StedaParts. Wanneer een overmacht situatie langer dan 30 dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de Overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst gepresteerd is, wordt alsdan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar iets verschuldigd zullen zijn.
 
14. Beëindiging 
1. Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en gedetailleerde schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar te kort schiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de Overeenkomst. 
2. StedaParts kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving geheel of gedeeltelijk beëindigen indien Klant al dan niet voorlopig, surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van Klant faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd. StedaParts zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden. De verschuldigde bedragen worden daarbij terstond opeisbaar.
3. Indien Klant op het moment van ontbinding respectievelijk beëindiging van de Overeenkomst als bedoeld in lid 1 en lid 2 van dit artikel reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting niet ongedaan worden gemaakt, tenzij StedaParts ten aanzien van die prestaties wezenlijk in verzuim is. Bedragen die StedaParts voor de ontbinding respectievelijk beëindiging heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar. 
4. Ingeval van nietigheid van één of meer bepalingen uit een tussen StedaParts en Klant geldende rechtsbetrekking danwel in deze Algemene Voorwaarden zullen partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen. 
 
15. Toepasselijk recht en geschillen 
1. De Overeenkomsten tussen StedaParts en Klant worden beheerst door Nederlands recht. 
2. Alle geschillen welke tussen StedaParts en Klant mochten ontstaan voortvloeiende uit of in verband met (de uitvoering van) een tussen StedaParts en Klant gesloten Overeenkomst, alsmede in verband met deze Algemene Voorwaarden zullen uitsluitend worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch (rechtbank Oost-Brabant).
 
16. Contactgegevens
 
Wiek de Laat B.V. 
Van Leeuwenhoekweg 5A
5482 TK Schijndel
Tel: 085 04 92 768
E-mail: info@stedaparts.nl
KvK: 16065283
BTW: 8195.49.630.B01
 
Schijndel, 19 Juni 2023